Regulamin konkursu „Londyn w Twoim mieście”

1. DEFINICJE

1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

a)      Organizator – LEVANT Foods Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 11a, 60-179 Poznań

b)      Konkurs – Konkurs organizowany pod nazwą „Londyn w Twoim mieście” opisany w niniejszym regulaminie,

c)       Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu,

d)      Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie,

e)      Zgłoszenie – polubienie fanpage Ahmad Tea Polska na portalu Facebook oraz przesłanie w wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook do Ahmad Tea Polska pracy konkursowej tj.: zdjęcia, filmu, opowiadania, historyjki, sloganu lub pracy w innej formie, wpisującej się w temat  „Londyn w Twoim mieście”

f)       Zadanie Konkursowe – wykonanie autorskiego zdjęcia, filmu, opowiadania, historyjki, sloganu lub pracy w innej formie, która będzie nawiązywać do tematu „Londyn w Twoim mieście”

g)      Komisja Konkursowa – zespół osób powołanych przez organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wchodzą trzej przedstawiciele organizatora.

1.2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi organizatorowi, a nie Facebook’owi. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.         Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.2.         Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 30.08.2015 r. do 13.09.2015 r., godz. 24:00, przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji trwać będą w terminie od 14.09 do 25.09.2015 r.

2.3.         Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1.         Z zastrzeżeniem pkt. 3.4 poniżej, uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 KC, która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:

1.posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

2.jest osobą pełnoletnią, mającą ukończone 18 lat w dniu przystąpienia do Konkursu oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

3.posiada zweryfikowany profil na portalu Facebook (dalej „Profil”). W przypadku osób nieposiadających profilu, w celu udziału w Konkursie konieczne jest dokonanie przez takie osoby rejestracji, zgodnie z zasadami wskazanymi w na portalu Facebook,

4. Polubienie profilu Ahmad Tea Polska w serwisie Facebook.

5.zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała go.

 

3.2.         Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.

 

3.3        Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że:

a. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłasza w związku z rozwiązaniem zadania Konkursowego, o którym mowa w pkt. 4.1.,

b. wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego na fotografii , filmie lub inna wybraną przez siebie metodą oraz wizerunku innych osób utrwalonych na fotografii, filmie lub inną metodą bez ograniczeń czasowych i przestrzennych, w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń konkursu „Londyn w Twoim mieście” oraz wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora pracy konkursowej w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jej/ich opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń konkursu „Londyn w Twoim mieście”, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania pracy konkursowej do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji,

c. powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone,

d. jeżeli korzysta z prawa do wizerunku osób trzecich na fotografii, filmie czy w pracy konkursowej wykonanej w innej formie – uzyskał on wcześniej zgodę od tych osób na wykorzystanie przez Organizatora prawa do wizerunku tej osoby, w tym w celu przeprowadzenia Konkursu „Londyn w Twoim mieście”,

e. ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym w/w oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

 

3.4       W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

3.5       Uczestnik przystępując do Konkursu, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

3.6       Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

4. ZASADY KONKURSU

4.1.         W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury:

1. Polubić profil Ahmad Tea Polska w serwisie Facebook.

2.wykonać Zadanie Konkursowe – praca konkursowa powinna nawiązywać do tematu konkursu, tj.: „Londyn w Twoim mieście”,

3.wysłać rozwiązanie zadania konkursowego – pracę konkursową – do Organizatora poprzez wysłanie jej w wiadomości prywatnej do fanpage Ahmad Tea Polska za pomocą profilu Facebook

 

4.2.         Rozwiązanie zadania Konkursowego o którym mowa w pkt. 4.1:

a) powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,

c) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących marki Ahmad Tea Polska

d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,

 

4.3.         Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania Konkursowego. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania zadania Konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 

a)     utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

b)    zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

c)     obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą,  użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

d)    rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt. 4.3 lit. a) – c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,

e)     wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

f)     wykorzystanie w utworach multimedialnych,

g)    wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

h)     wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,

i)      wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

 

Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.

 

4.4.         Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt. 6 Regulaminu. W szczególności przyczyną wykluczenia Zgłoszenia z Konkursu może być:

 

 

 

- naruszenie praw osób trzecich, w tym w szczególności posługiwanie się w pracy konkursowej wizerunkiem osoby trzeciej bez uzyskania do tego uprzedniej zgody tej osoby przez uczestnika,

- sprzeczność z dobrymi obyczajami, łamanie prawa, zawarcie w pracy Konkursowej treści dyskryminacyjnych lub obrażających uczucia religijne, wulgarnych, sprzecznych z prawem ( w tym sprzecznych z prawem autorskim) lub sprzecznych z przyjętymi za obowiązujące normami etycznymi, podanie przez uczestnika nieprawdziwych danych osobowych.

 

5. WYŁANIANIE LAUREATÓW NAGRÓD

 

5.1        W celu wyłonienia laureatów nagród w Konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad              prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową, o której mowa                w pkt. 7niniejszego Regulaminu.

5.2        Wyłanianie laureatów nagród odbędzie się w dniach 14.09.2015 – 18.09.2015 r.

 

5.3       W celu wyłonienia Laureatów nagród z pkt. 6.1 spośród zgłoszeń zarejestrowanych w Konkursie, zgodnie z terminarzem opisanym w pkt. 5.2 niniejszego regulaminu, Komisja Konkursowa wybierze trzy najciekawsze zdaniem Komisji prace

 

5.4       W danym etapie konkursu jeden uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Jedna osoba oraz jedno gospodarstwo domowe (przez termin „gospodarstwo domowe” Organizator rozumie ten sam adres zameldowania uczestników Konkursu) może otrzymać tylko jedną nagrodę główną w ramach całego Konkursu.

 

6. NAGRODY

 

6.1.      Nagrodami w Konkursie są trzy zestawy produktów Ahmad Tea London. Każdy zestaw będzie składał się z: 1 opakowania herbaty w puszcze LONDON BUS, EARL GREY 25tb, ENGLISH BREAKFAST 25tb, Peach & Passion Fruit  (20 torebek), Strawberry Sensation (20 torebek), Apricot Sunrise ( 20 torebek) oraz 1 łyżeczki.

6.2       Łączna całkowita ilość wszystkich nagród głównych w Konkursie wynosi 3 sztuki (słownie: trzy).

 

6.3      Łączna całkowita wartość wszystkich nagród w Konkursie wynosi 178,20 zł (słownie: dwieście osiem złotych i siedemnaście groszy).

6.4      Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

6.5      Zwycięzcy w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

6.6      Nagrody, które nie zostaną wydane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, pozostają w dyspozycji organizatora.

 

7. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 

7.1.      Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w pkt. 6.1 jest Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem. Komisję Konkursową powołuje Organizator Konkursu i składa się ona z trzech osób wskazanych przez Organizatora.

7.2.      Komisja Konkursowa, dokonując wyboru zgłoszenia weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia zgodnie z pkt. 3, pkt. 4 i  pkt. 5.

 

8. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ ORAZ SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW

8.1.      Laureat zostanie powiadomiony o wygranej najpóźniej w ciągu 48 godzin od dnia zakończenia rozstrzygania Konkursu, tj. od dnia 25.09.2015 r., za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Organizatora na profilu Facebook. Organizator w treści wiadomości poinformuje Laureata o wygranej oraz o sposobie złożenia przez Laureata oświadczeń, o których mowa w pkt. 9.2.

8.2.      Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na portalu Facebook (Fanpage Ahmad Tea Polska) w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

8.3.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej z przyczyn, jakie nie leżą po stronie Organizatora, a w szczególności z powodu podania przez Uczestnika na swoim profilu błędnego adresu e-mail lub zmiany adresu e-mail w czasie trwania Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej z przyczyn leżących po jego stronie.

 

9. WYDANIE NAGRÓD

 

9.1.       Nagrody zostaną wydane Laureatom przez Organizatora za pośrednictwem poczty zgodnie z postanowieniami pkt. 8.1 oraz indywidualnymi ustaleniami poczynionymi z Laureatem.

 

9.2         Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez Laureata w wiadomości prywatnej przesłanej poprzez profil Facebook, po otrzymaniu informacji o wygranej, o której mowa w pkt. 8.1, w nieprzekraczalnym terminie 5 (dni) dni od momentu wysłania wiadomości przez Organizatora zgodnie z pkt. 8.1, następujących danych Laureata tj.:

a)     imienia i nazwiska Laureata,

b)    dokładnego adresu zamieszkania Laureata,

c)     numeru telefonu Laureata.

 

9.3   Nagrody zostaną przesłane Laureatom przesyłką pocztową na adres zameldowania wskazany przez Laureata zgodnie z pkt. 9.2 niniejszego Regulaminu nie później niż do dnia 31.09.2015 r.

 

9.4.  W razie niemożliwości doręczenia nagrody w terminach z pkt. 9.3 z przyczyn dotyczących Laureata, traci on prawo do nagrody.

 

10. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

10.1        Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszego Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie (wymagana forma pisemna), listem poleconym. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora nie późniejsza niż do dnia 15.09.2015 r.

 

10.2        Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, w tym adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść roszczenia. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres biura Organizatora wskazany w pkt. 1.1 lit. a. Na kopercie należy dodać dopisek: „Londyn w Twoim mieście”.

 

10.3        Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później niż do dnia 22.09.2015r.

 

10.4        Organizator rozpatruje reklamacje Uczestników i Laureatów na podstawie Regulaminu. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji Konkursowej. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później niż do dnia 25.08.2015 r.

 

10.5        Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika i Laureata do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1      Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez     Uczestników jest Organizator. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z organizacją niniejszego Konkursu oraz  przekazania nagród. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

11.2      Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ahmadtea.pl, a także w biurze    Organizatora w okresie trwania Konkursu, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

11.3      Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani zorganizowany przez Facebook. Serwis     Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu

11.4      Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. W sprawach             nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą w szczególności przepisy       Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 88).

 

 

ORGANIZATOR