REGULAMIN PROMOCJI „ZMIEŃ MODEL, ZGARNIAJ KORZYŚCI”

R E G U L A M I N   PROMOCJI
„ZMIEŃ MODEL, ZGARNIAJ KORZYŚCI”

§ 1
ORGANIZATOR PROMOCJI
1.    Program promocyjny pod nazwą „ZMIEŃ MODEL, ZGARNIAJ KORZYŚCI”, zwany dalej Promocją, jest oferowany i prowadzony przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu, dalej zwanego Regulaminem.
2.    Organizatorem Promocji jest „Levant Foods” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu -  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000537244  NIP 7792427113  (zwany dalej: „Organizatorem”).
§ 2
UCZESTNICTWO  W  PROMOCJI

1.    W promocji mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które są definiowane przez Organizatora Promocji jako klienci hurtowi (dalej jako: „Uczestnik Promocji”).
2.    Warunkiem uczestnictwa jest zakup u Organizatora  w czasie trwania promocji herbat 30 torebek i  80 torebek bez zawieszki (English Breakfast, English Tea No 1, Ceylon, Earl Grey) zwanych dalej herbatami 30/80.

§ 3
CZAS  TRWANIA PROMOCJI

Promocja rozpoczyna się 1 października 2015 i trwa do 31 grudnia 2015r.

§ 4
ZASIĘG TERYTORIALNY PROMOCJI

Promocja prowadzona jest na obszarze terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5
WARUNKI PROMOCJI
1.    Za zakup 10 kartonów herbat 30 torebek Uczestnik Promocji otrzymuje możliwość zakupu 1 kartonu herbat 30 torebek w promocyjnej cenie 1 zł netto za karton, natomiast za zakup 10 kartonów herbat 80 torebek uczestnik otrzymuje możliwość zakupu 1 kartonu herbat 80 torebek w promocyjnej cenie 1 zł netto za karton. Warunkiem skorzystania z promocji o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest równoczesne spełnienie warunku o którym mowa w ust. 3
2.    Klient może nabyć nieograniczoną ilość zestawów 10+1
3.    Warunkiem otrzymania możliwości  zakupu 1 kartonu herbat 30/80 w promocyjnej cenie 1 zł netto za karton jest wzrost wartości zakupów herbat bez zawieszek przez Uczestnika Promocji o 30% w danym miesiącu trwania promocji.
4.    Wzrost wartości zakupów Uczestnika Promocji jest obliczany w danym miesiącu promocji w porównaniu do średniej wartości miesięcznej zakupów danego Uczestnika Promocji herbat 40/100 bez zawieszki w okresie październik – grudzień 2014.
5.    Uczestnik Promocji otrzymuje towar promocyjny wraz z pierwszą dostawą po rozliczeniu każdego miesiąca
6.    Program rozliczany jest w cyklach miesięcznych.
7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia towaru promocyjnego z przyczyn leżących po stronie Uczestników Promocji lub z innych, niezależnych od Organizatora przyczyn.
8.    W przypadku niezłożenia kolejnego zamówienia na towary u Organizatora do dnia 31 stycznia 2015, Uczestnik Promocji traci możliwość zakupu herbat 30/80 w promocyjnej cenie 1 zł netto za karton, a towar promocyjny pozostaje do dyspozycji Organizatora.